برای ورود و مهاجرت به هر کشوری، شما معمولا به ویزای آن کشور احتیاج دارید که آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شما با گرفتن ویزای آمریکا می توانید به این کشور سفر کنید.

ویزای آمریکا مجوز شما برای ورود به این کشور خواهد بود و می بایست آنرا هنگام ورود به بازرس مربوطه ارایه نمایید. ویزای آمریکا اثبات می نماید که یک افسر در سفارت یا در کنسولگری ایالات متحده شما را واجد شرایط دانسته و اجازه ورود به کشور آمریکا را به شما داده است.

در این بخش از سایت کارت سبز به معرفی انواع ویزای آمریکا؛ ویزا مهاجرتی و غیر مهاجرتی آمریکا می پردازیم.