فرم استشهادنامه

برای ویزاهای خانوادگی امریکا از جمله ویزای ازدواج و نامزدی ، داشتن استشهادنامه از اقوام و آشنایان ضروریست.

اطرافیان شما می بایست با نوشتن استشهادنامه به اداره مهاجرت امریکا این تضمین را دهند که رابطه متقاضی ویزا با فرد درخواست دهنده ویزا که ساکن امریکاست، صحت دارد.

در بعضی از مواقع، افراد با نحوه نگارش این استشهادنامه آشنایی ندارند، لذا این افراد میتوانند با تکمیل فرم زیر، نگارش این استشهاد نامه ها را به کارشناسان کارت سبز بسپارند.

* توضیحات: فرد متقاضی ویزا همان فردیست که قصد دارد با گرفتن ویزا، وارد امریکا شود.

* توضیحات: پتیشنر همان فردیست که ساکن امریکاست و برای فرد متقاضی ویزا، به اداره مهاجرت امریکا درخواست صدور ویزا داده است.

* توضیحات: شاهد همان فردیست که میخواهد با نوشتن استشهادنامه ، رابطه بین متقاضی و پتیشنر را اثبات نماید.