معرفی انواع ویزاهای آمریکا در کارت سبز

الویت برندگان برای مصاحبه و تکمیل مدارک

/
در شرایط فعلی کرونا سفارت های آمریکا به دنبال پیش بردن امور مربوطه …

روند کاری سفارت های آمریکا

/
اکنون که برندگان لاتاری درصدد انتخاب سفارت مناسب برای …