مهاجرت

مهاجرت چیست؟ مهاجرت اقدامی بین المللی از سوی مردم یک کشور به کشور مقصد که در آن بومی محسوب نشده و یا شهروند آن جا نمی باشند، به منظور سکونت و اقامت در آن جا به ویژه اقامت دائم و شهروندی طبیعی، یا برای اشتغال به کار به عنوان کارگر مهاجر یا به طور موقت به عنوان کارگر خارجی است.

مهاجرت معمولاً به جابه جایی طولانی مدت اطلاق می شود و شامل گردشگران و بازدیدکنندگان موقتی و کوتاه مدت نمی شود؛ لیکن مهاجرت کوتاه و فصلی نیروی کار به عنوان زیرمجموعه آن به حساب می آید.

مردم معمولاً به دو دلیل عمده تصمیم به مهاجرت می گیرند. دلیل اول را عوامل رانده شدن می توان نامید که دور شدن از شرایط نامساعدی است که در کشور محل زندگی و سکونت خود در آن به سر می برند .

دلیل دوم می تواند شرایط و عوامل مثبت و امتیازات بیشتر کشور مقصد باشد که این دسته از عوامل را می توان عوامل جذب و کشش نامید. تحقیقات و آمار نشان داده که مهاجرت هم به نفع کشور مهاجر فرست و هم به نفع کشور مهاجر پذیر می تواند باشد.

به طور مثال کشوری که کمبود نیروی کار داشته، نیروی کار خود را از کشورهایی که نیروی کار مازاد داشته تأمین می نمایند که در این جا هر دو کشور از این اقدام منفعت کسب کرده اند.

لذا این تصور که مهاجران اغلب مصرف کننده هستند و یا به زیان کشور پذیرنده می باشند تصوری غلط بوده چنانچه طبق آمار نیز مهاجران درآمد زایی بالایی نیز برای کشور پذیرنده تاکنون داشته اند.

مهاجرت

مهاجرت چیست؟