ثبت نام دو شانسه لاتاری گرین کارت آمریکا به این صورت است که افراد متاهل می توانند ثبت نام لاتاری جداگانه داشته باشند، بدین ترتیب در صورت برنده شدن هر یک از آنها، برای هر 2 نفر “گرین کارت آمریکا” صادر می شود. در واقع، افراد متاهل با ثبت نام دوشانسه لاتاری از دو شانس برای برنده شدن در لاتاری برخوردار هستند. مدنظر داشته باشید ثبت نام دو شانسه لاتاری تنها برای افراد متاهل امکان پذیر است و هر فرد تنها یک بار می تواند به عنوان نفر اصلی در لاتاری ثبت نام کند.