تکمیل فرم مشاوره و ارزیابی برای پیش بردن امور مهاجرتی یک رکن اصلی به حساب می آید تا مراحل به دقت تمام طی شود. در نظر داشته باشید، در صورتی که سازمان یا فرد تکمیل کننده از اطلاعات کافی در حین تکمیل فرم برخوردار نباشد، ممکن است برخی از حقایق و گزینه های موجود را نادیده بگیرد.

در نتیجه، در مجموعه کارت سبز، در جهت پیدا کردن شناخت کافی نسبت به کیس، مشاوره و ارزیابی صورت می گیرد. در این صورت تمامی جوانب کیس، توسط کارشناسان مجموعه کارت سبز شناسایی می شود و هیچ گونه خللی در هنگام تکمیل فرم ایجاد نخواهد شد و به همین واسطه، فرم های مربوطه به صحیح ترین روش ممکن تکمیل می گردد.