ویزای تک ضرب آمریکا

ویزای تک ضرب آمریکا، زمانی صادر می‌شود که شخص بعد از انجام مصاحبه در سفارت آمریکا، از طرف آفیسر حاضر در سفارت، مستحق دریافت ویزا شناخته می‌شود.

در این صورت پرونده شخص متقاضی، از طرف افسر مورد تایید واقع می‌شود و بررسی بیشتر کیس شخص نیاز نخواهد بود. در این حالت پاسپورت فرد متقاضی و افراد زیر مجموعه او دریافت می‌شود و طی چند روز کاری، ویزا بر روی پاسپورت چسبانده می‌شود و به اداره پست تحویل داده می‌شود و شخص در مدت اقامت خود در کشور ثالث، می‌تواند پاسپورت خود را از اداره پست دریافت کند.