ارزیابی مهاجرت

ارزیابی مهاجرت از مراحل مهم اخذ ویزاست. زیرا ارزیابی شرایط و اطلاع از نوع ویزای مناسب فرد، به او امکان میدهد با آگاهی وارد پروسه اخذ ویزای کشورهای مختلف شود و از این طریق در وقت و هزینه وی صرفه جویی میگردد. پس از تکمیل فرم ارزیابی مهاجرت توسط متقاضی، شرایط او توسط کارشناسان کارت سبز برای نوع ویزای درخواستی بررسی میگردد و چنانچه که شرایط اولیه لازم جهت اخذ ویزای مربوطه را داشت به او اطلاع داده میشود که برای مراحل بعد اخذ ویزا و اقامت، اقدام کند. لذا تکمیل هر چه دقیقتر و کاملتر فرم ارزیابی مهاجرت توسط متقاضی موجب می شود که ارزیابی و بررسی دقیق تری صورت گیرد و نتیجه مطمئن تر خواهد بود.

برای ارزیابی مهاجرت روی یکی از موارد زیر کلیک نموده و فرم مربوطه را تکمیل نمایید