آموزش بررسی نتایج لاتاری

با برگزاری هر ساله ثبت نام لاتاری و امکان برنده شدن بسیار بالای ایران در لاتاری، هر ساله تعداد ثبت نامی ها بیشتر از گذشته می شود.

همان طور که هر قرعه کشی نتایج خود را به همراه دارد، ثبت نام لاتاری از آنجایی که به صورت قرعه کشی توسط اداره مهاجرت آمریکا انجام می شود، می بایست نتایج آن منتشر شود.

به همین منظور هر ساله بعد از گذشت حدودا شش ماه، نتایج آن منتشر می شود و تعداد برندگان این قرعه کشی مشخص می شود.

اما باید توجه داشته باشید که به محض منتشر شدن نتایج، هیچ پیامی از طرف اداره مهاجرت منبی بر برنده شدن و یا نشدن برای فرد ارسال نخواهد شد بلکه خود شخص موظف است نتیجه لاتاری خود را استعلام کند.